ALGEMENE VOORWAARDEN – DE SCHOOLDICHTER 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 

 2. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een Overeenkomst op afstand aangaat met De Schooldichter. 

 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van een Overeenkomst op afstand. 

 4. De Schooldichter: de dichter die producten op afstand aan Consumenten aanbiedt. 

 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij in het kader van een door De Schooldichter gebruikt systeem voor verkoop van producten op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

 6. Techniek voor communicatie op afstand: elk middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en De Schooldichter op enig moment gelijktijdig in dezelfde ruimte aanwezig zijn. 

 7. Website: https://deschooldichter.nl 

 

Artikel 2 - Identiteit van de Schoolfotograaf

Naam De Schooldichter: www.deschooldichter.nl Vestigings- & bezoekadres: Leidsevaart 112, 2013 HD  Haarlem

Bereikbaarheid: Telefonisch op 06-51288844 of per e-mail: contact@deschooldichter.nl. KvK-nummer: 71919511 Btw-identificatienummer: NL002135204B04

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Schooldichter en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen De Schooldichter en de Consument. 

 2. Omdat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld via de website. 

 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden De Schooldichter slechts wanneer die afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 4 - Aanbod

 1. Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van de aangeboden producten, die, vooraf reeds per mail is gecommuniceerd. De Schooldichter is niet gebonden aan het corrigeren van gemiste spelfouten of vergissingen.
  Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt gedaan, vermeldt De Schooldichter dit duidelijk in het aanbod. 

 2. Elk aanbod bevat duidelijke informatie met betrekking tot de rechten en verplichtingen die voor de Consument verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod. Dit betreft in het bijzonder de volgende informatie: 

  • de prijs, inclusief belastingen; 

  • de kosten van aflevering, voor zover van toepassing; 

  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt, alsmede de handelingen die daarvoor nodig zijn; 

  • de al dan niet toepasselijkheid van het Herroepingsrecht; 

  • de betalingswijze; 

  • de wijze van aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 

  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen De Schooldichter de prijs garandeert; 

 

Artikel 5 – Overeenkomst op afstand

1. De Overeenkomst op afstand komt tot stand zodra de Consument het aanbod,via de bestellijst aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. De Schooldichter bevestigt onverwijld via deze bestellijst ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De Schooldichter neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde de elektronische overdracht van data en elektronische betaling afdoende te beveiligen. De eventuele persoonsgegevens die de Consument aan De Schooldichter ter beschikking stelt, worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming door de Consument niet aan derden verstrekt, tenzij De Schooldichter daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
3. De Schooldichter is gehouden om gelijktijdig met het leveren van de producten aan de Consument de volgende informatie ter beschikking te stellen: 

  • het bezoekadres van De Schooldichter waar de Consument met klachten terecht kan; 

  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het
   Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht; 

  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument, behoudens de uitzonderingen opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een Bedenktermijn van zeven (7) dagen. De Schooldichter wijst erop dat het Herroepingsrecht niet van toepassing is op producten die zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument (unieke producten) en producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn. 

 2. De Bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de producten door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan De Schooldichter bekend gemaakte vertegenwoordiger, of, indien De Schooldichter, voorafgaande aan het tot stand komen van een overeenkomst, producten ter beschikking stelde aan de Consument, op het moment van verzending door De Schooldichter van de bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, als bedoeld in artikel 5 lid 2 van deze algemene voorwaarden. 

 3. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan De Schooldichter retourneren, conform de door De Schooldichter verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 


Artikel 7 - Kosten Herroepingsrecht en retourneren producten

 1. Indien de Consument gebruik maakt van het Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de Consument. 

 2. Als de Consument al een betaling verrichtte, zal De Schooldichter deze betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

 

Artikel 8 – Conformiteit

1. De Schooldichter staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en bijzonderheden, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, alsmede en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande Nederlandse wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De Schooldichter staat niet in voor geschiktheid voor ander dan normaal gebruik, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.


Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur vinden geen prijswijzigingen van de aangeboden producten plaats, behoudens prijswijzigingen die een direct gevolg zijn van veranderingen in btw-tarieven. 

 2. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

 

Artikel 10 - Levering

1. De Schooldichter zal met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 31 dagen na bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, als bedoeld in artikel 5 lid 2 van deze algemene voorwaarden, de overeengekomen producten aan de Consument leveren.

2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De Schooldichter tot het moment van bezorging aan de Consument.

 

Artikel 11 - Klachten

 1. Klachten over de producten of de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd en uiterlijk binnen vier (4) weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk (waaronder begrepen per e- mail) worden ingediend bij De Schooldichter. 

 2. De Schooldichter beantwoordt ingediende klachten binnen een termijn van 2 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal De Schooldichter binnen een termijn van 2 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, een indicatie versturen aan de Consument van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 

Artikel 12 – Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen per ommegaande worden voldaan. 

 2. De Consument is verplicht om fouten of onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Schooldichter mede te delen. 

 3. In geval van niet tijdige nakoming van de overeenkomst door de Consument heeft De Schooldichter, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke kosten ter verkrijging van nakoming bij de Consument in rekening te brengen.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding

 1. De Schooldichter is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van De Schooldichter aan De Schooldichter toe te rekenen tekortkomingen. Als aan De Schooldichter toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen en gebruik van (ongeschikte) hulpzaken. 

 2. Aansprakelijkheid van De Schooldichter kan uitsluitend ontstaan, indien de Consument onverwijld na de levering of, bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming, onverwijld na het constateren van de tekortkoming, doch in elk geval binnen de termijn als opgenomen in artikel 11 van deze algemene voorwaarden, een in datzelfde artikel omschreven schriftelijke klacht bij De Schooldichter heeft ingediend. 

 3. Een verplichting van De Schooldichter tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs voor zover die door de Consument is betaald. In geen geval zal de door De Schooldichter verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van De Schooldichter wordt betaald. De Schooldichter is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van gegevens en/of het missen van financieel voordeel, te vergoeden. 

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. Indien De Schooldichter door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is hij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien De Schooldichter door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft hij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) De Schooldichter en/of andere hulppersonen, productiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden. 

 2. Indien De Schooldichter door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de Consument tegenover De Schooldichter geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken. 

 

Artikel 15 - Rechten van intellectuele eigendom

   1. Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst tot stand

       gebrachte, verstrekte en/of geleverde producten en andere voortbrengselen (zoals onder meer teksten, tekeningen, foto’s en           andere afbeeldingen), berusten uitsluitend bij De Schooldichter. De Consument zal aanduidingen omtrent rechten van 

       intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

   2. De Consument verkrijgt een eeuwigdurend, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, wereldwijd, beperkt gebruiksrecht op alle aan
       De Schooldichter toebehorende rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de
       overeenkomst verstrekte en/of geleverde producten en andere voortbrengselen met dien verstande dat het de Consument vrij
       staat om de krachtens en/of in het kader van de overeenkomst verstrekte en/of geleverde producten en andere
       voortbrengselen voor privé doeleinden openbaar te maken en te verveelvoudigen, waaronder begrepen gebruik op sociale
       media. Elk commercieel gebruik, waaronder begrepen de overdracht, van de krachtens en/of in het kader van de overeenkomst
       verstrekte en/of geleverde producten en andere voortbrengselen door de Consument of derden, is verboden en maakt inbreuk
       op de rechten van intellectuele eigendom van De Schooldichter.

Artikel 16 – Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en slotbepalingen

 1. Op overeenkomsten tussen De Schooldichter en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 2. Tot kennisneming van geschillen tussen De Schooldichter en de Consument is
  uitsluitend de rechtbank in het arrondissement waar de Consument zijn normale
  verblijfplaats heeft bevoegd. 

 3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor De
  Schooldichter alleen bindend indien deze schriftelijk dan wel elektronisch zijn bevestigd 

 

 

© Copyright 2020 deschooldichter.nl Bij vragen of problemen: contact@deschooldichter.nl

De Schooldichter

Leidsevaart 112

2013 HD  Haarlem

T. 06 - 512 888 44

E. contact@deschooldichter.nl

© 2020 Proudly created by Etopia.nl

 • Facebook
 • Instagram